Međunarodni standardi financijskog izveštavanja

Međunarodni standardi financijskog izveštavanja

H. van Greuning

ISBN T9788686313003
Godina Izdanja 2006
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće dostupno odmah
-10%
Cena na sajtu sa PDV-om: 899,10 din. 999,00 din. ušteda: 99,90 din.
Dodaj u korpu Dodaj u listu želja
Dostupno u prodajnom objektu

SVEOBUHVATAN VODIČ KROZ MEĐUNARODNE STANDARDE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA!
 

Poslednjih godina u Srbiju sve više dolaze strani ulagači, povećava se razmena robe i usluga sa inostranstvom i zbog toga se posebna pažnja pridaje upoređivanju domaćeg ekonomskog stanja sa inostranim. Zbog toga je nezaobilazno poznavanje i primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) koji se opisuju kroz ovaj vodič. Svako poglavlje ukratko prikazuje pojedini Međunarodni standard finansijskog izveštavanja, a većina poglavlja sadrži brojne primere koji ilustruju praktičnu primenu osnovnih koncepata pojedinog standarda.

 

Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) u poslovnoj situaciji može imati presudan uticaj na finansijske rezultate i položaj dela ili cele firme. MSFI daju državnim službenicima, upravama preduzeća, menadžerima ili finansijskim analitičarima bez velikog predznanja iz računovodstva alate potrebne za učestvovanje u raspravama i donošenju odluka ključnih za prihvatanje i primenu finansijskih izveštaja svojih firmi, odnosno finansijskih izveštaja državnih sektora.

 

Svako poglavlje ukratko pojašnjava i opisuje novi ili revidirani MSFI, problem ili probleme koje obrađuje, ključne koncepte, odgovarajući računovodstveni postupak i odgovarajuće zahteve za prezentovanje i objavljivanje. Tekst takođe obrađuje finansijsku analizu i problematiku tumačenja kako bi što bolje pokazao moguće efekte računovodstvenih standarda na poslovne odluke. Jednostavni primeri u većini poglavlja pomažu daljem pojašnjenju sadržaja.

 

Knjiga bi takođe trebala pomoći zakonodavcu prilikom poređenja MSFI-ja sa specifičnostima svojih zemalja, i da ih na taj način ohrabri da i oni prihvate ove međunarodno prihvaćene standarde.

 

Svako poglavlje ukratko objašnjava i opisuje novi ili revidirani MSFI, problem ili probleme koje obrađuje, ključne koncepte, odgovarajući računovodstveni postupak i odgovarajuće zahteve za prezentaciju i objavljivanje. Tekst takođe obrađuje finansijsku analizu i problematiku tumačenja kako bi što bolje pokazao moguće učinke računovodstvenih standarda na poslovne odluke. Jednostavni primeri u većini poglavlja pomažu daljem razjašnjenju sadržaja. Nadamo se da ovaj pristup, osim što predstavlja pomoć praktičarima, može pomoći onima koji nisu računovodstveni stručnjaci prilikom poslovnog odlučivanja koje zavisi od novih propisa. Knjiga bi, takođe, trebala pomoći nacionalnim zakonodavcima prilikom poređenja MSFI sa specifičnostima svojih zemalja, te ih na taj način ohrabriti da i oni prihvate ove međunarodno prihvaćene standarde.
- Kenneth G. Lay, CFA, Zamenik direktora trezora, Svetska banka, Washington, D.C., Avgust 2004.

 

 

KOME JE KNJIGA NAMENJENA?
Svesno smo se usredsredili na potrebe izvršnih direktora i finansijskih analitičara u privatnom i javnom sektoru koji možda nemaju velika predznanja iz računovodstva. Ova publikacija ukratko opisuje svaki MSFI i MRS tako da menadžeri i analitičari mogu brzo dobiti opšta i osnovna saznanja o ključnim problemima. Takođe, svesno smo odlučili izbaciti detaljnu raspravu o određenim temama u cilju zadržavanja opšteg cilja pružanja korisnog alata menadžerima i finansijskim analitičarima.

 

Osim kratkih zaključaka, većina poglavlja sadrže jednostavni primer iz prakse koji naglašava praktičnu primenu određenih ključnih koncepata određenog Standarda. Čitaoci bez tehničkog računovodstvenog predznanja, uz pomoć ove knjige, mogu sudelovati u raspravama koje se odnose na prikladnost ili primenu određenog Standarda u nekoj situacij i. Čitaoci, takođe, mogu procenjivati učinke - efekte koje će primena principa pojedinih računovodstvenih standarda imati na finansijske rezultate i položaj dela ili celog preduzeća.

 

 

HENNIE VAN GREUNING trenutno radi kao viši savetnik u Trezoru Svetske banke, a prethodno je radio kao direktor sektora za Sektor finansijskog poslovanja Svetske banke. Takođe, bio je partner u jednoj međunarodnoj računovodstvenoj kompanij, kao i nadzornik i direktor supervizije banaka u centralnoj banci. Poseduje diplomu Ovlašćenog finansijskog analitičara i Ovlašćenog računovođe, kao i doktorate iz oblasti računovodstva i ekonomije.

  • Sadržaj
  • Elektronski dodatak
  • Detalji
  • Utisci korisnika
DEO I: PREZENTACIJA – PREDSTAVLANJE
Poglavlje 1: Okvir za izradu i prezentaciju finansijskih izveštaja (Okvir)
Poglavlje 2: Prva primena MSFI (MSFI 1)
Poglavlje 3: Prezentacija finansijskih izveštaja (MRS 1)
Poglavlje 4: Izveštaji o novčanom toku (MRS 7)
Poglavlje 5: Računovodstvene politike, promene u računovodstvenim procenama i greške (MRS 8)
 
DEO II: IZVEŠTAJI GRUPE
Poglavlje 6: Poslovna spajanja (MSFI 3)
Poglavlje 7: Konsolidovani i odvojeni finansijski izveštaji (MRS 27)
Poglavlje 8: Ulaganja u pridružene kompanije (MRS 28)
Poglavlje 9: Ulaganja u zajedničke poduhvate (MRS 31)
 
DEO III: BILANS STANJA I IZVEŠTAJ O DOBITI
Poglavlje 10: Isplate na osnovu akcija (MSFI 2)
Poglavlje 11: Ugovori o osiguranju (MSFI 4)
Poglavlje 12: Zalihe (MRS 2)
Poglavlje 13: Ugovori o izgradnji (MRS 11)
Poglavlje 14: Porez na dobit (MRS 12)
Poglavlje 15: Nekretnine, mašine i oprema (MRS 16)
Poglavlje 16: Najmovi (MRS 17)
Poglavlje 17: Prihodi (MRS 18)
Poglavlje 18: Primanja zaposlenih (MRS 19)
Poglavlje 19: Računovodstvo državnih subvencija i objavljivanje državnih pomoći (MRS 20)
Poglavlje 20: Učinci promena kursa stranih valuta (MRS 21)
Poglavlje 21: Troškovi uzajmljivanja (MRS 23)
Poglavlje 22: Umanjenje imovine (MRS 36)
Poglavlje 23: Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina (MRS 37)
Poglavlje 24: Nematerijalna imovina (MRS 38)
Poglavlje 25: Finansijski instrumenti, priznavanje i merenje (MRS 39)
Poglavlje 26: Ulaganje u nekretnine (MRS 40)
Poglavlje 27: Poljoprivreda (MRS 41)
 
DEO IV: OBJAVLJIVANJE
Poglavlje 28: Netekuća sredstva - dugoročna imovina koja se poseduje radi prodaje i prestanak poslovanja – diskontinuirane operacije (MSFI 5)
Poglavlje 29: Događaji nastali nakon datuma bilansa (MRS 10)
Poglavlje 30: Izveštavanje po segmentu (MRS 14)
Poglavlje 31: Objavljivanje povezanih strana (MRS 24)
Poglavlje 32: Računovodstvo i izveštavanje o penzionim planovima (MRS 26)
Poglavlje 33: Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama (MRS 29)
Poglavlje 34: Objavljivanja u finansijskim izveštajima banaka i sličnih finansijskih institucija (MRS 30)
Poglavlje 35: Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentacija (MRS 32)
Poglavlje 36: Zarade po akciji (MRS 33)
Poglavlje 37: Finansijsko izveštavanje za razdoblja tokom godine (MRS 34)
Poglavlje 38: Istraživanje i procena mineralnih resursa (ON 6)
Autor H. van Greuning
ISBN T9788686313003
EAN
Godina izdanja 2006
Izdavač Mate d.o.o. izdavačko preduzeće
Broj stranica 308
Format i dimenzije 205 x 270 mm, meki povez